torstai 12. heinäkuuta 2012

Hjälp Calle!

Viime perjantaina tein yhteistyössä Svenska YLE uutisten:n kanssa joukkoistus/verkkokysely -kokeilun, jonka tarkoituksena oli kerätä tietoa kansalaisilta siitä minkälaista linjaa uuden puolustusministerimme Carl Haglund:n tulisi politiikassaan ajaa.

Lomakkeen toteutus


Toteutimme kyselyn Google Form -työkalulla, joka löytyy yhtenä komponenttina Google Drive -palvelusta. Google Form:lla on mahdollista helposti ja nopeasti tuottaa yksinkertaisia kyselykaavakkeita, joissa on erilaisia komponentteja. Esimerkiksi valintalaatikko, vapaatekstikenttä, pudotusvalikko ja muut tavalliset lomakkeiden komponentit ovat käytettävissä. Monimutkaisempia ehdollisia kyselylomakkeita, jotka mukautuvat käyttäjän valintojen mukaan, ei työkalulla kuitenkaan ymmärrykseni mukaan ole mahdollista toteuttaa.

Kyselymme sisälsi viisi toimittajan valitsemaa kysymystä, joissa kussakin oli kaksi vastausvaihtoehtoa, joten Google Form toimi tarkoitukseemme hyvin (Kuva 1). Myöskin käytettävissä ollut aika ja resurssit puolsivat Google Form:n kaltaisen valmiin työkalun käyttämistä. Käytännössä koko juttu toteutettiin tekniseltä osuudeltaan vajaassa tunnissa.

Google Form on usein riittävän monipuolinen työkalu kyselylomakkeiden toteuttamiseen. (Kuva 1)

Laajempana tarkoituksenamme oli myös kokeilla tämänkaltaisen journalismin toimivuutta. Erilaiset joukkoistusprojektit ovat ottaneet yhä suurempaa roolia eri mediataloissa ja ne tuntuvat myös kiinnostavan ihmisiä. Joukkoistamisen voima piilee siinä, että onnistuessaan ne sitouttavat ihmisiä, joka vaikuttaa positiivisesti sisältöjen kulutukseen.

Datan visualisoinnit


Google Form toimii periaatteessa Google Spreadsheet -työkalun (taulukkolaskentaohjelma) päällä, joten vastausdatan visualisoinnissa voidaan hyödyntää samoja visualisointikomponentteja, jotka ovat käytössä myös tehtäessä normaalia taulukkolaskentaa. Vaihtoehdoista löytyy siis mm. piirakka-, viiva- ja pylväsdiagrammit, joihin data syötetään taulukkolaskentaohjelmistoista tutulla tavalla määrittelemällä solut, joista data on saatavilla.

Google Form kerää datan taulukkoon tekstimuotoisena, joten jotta datan syöttäminen visualisointikomponentteihin onnistuu tulee kerätty data muuntaa numeeriseen muotoon. Tämä on suhteellisen helppoa, koska käytössä ovat tutut taulukkolaskentafunktiot, joten seuraavankaltaisella käskyllä kerätty data on mahdollista koostaa lukuarvoiksi:

=COUNTIF(B2:B2592, "Gör en gir åt höger")

Käsky laskee B-sarakkeesta löytyvien "Gör en gir åt höger" -vastausten lukumäärän. Vastaavalla tavalla kyseinen kaava voidaan kirjoittaa myös toiselle vastausvaihtoehdolle, jolloin näihin perustuen on esimerkiksi mahdollista piirtää piirakkadiagrammi (Kuva 2). Kaikki yksittäisten kysymysten tulokset ovat nähtävissä alkuperäisestä artikkelista.

Google Form:n keräämä data on mahdollista visualisoida ja jakaa kuvana tai interaktiisena toteutuksena. (Kuva 2)

Kysely keräsi hyvin vastauksia ja maanantaina kun kysely oli ollut avoinna perjantaista viikonlopun yli oli vastauksia kertynyt n. 500kpl:tta (lopulta 594 vastausta). Minulla oli mielenkiintona selvittää minkälaista korrelaatiota kysymysten väliltä oli löydettävissä. Entuudestaan minulle on tuttu käsite rinnakkaiskoordinaatistoista, mutta usein tähän ajattelutapaan perustuvat toteutukset vaativat käyttöönsä numeerista dataa. Meidän tapauksessamme data oli periaatteessa mahdollista kuvata numeerisesti antamalla vastausvaihtoehdoille numeeriset vastineet, mutta tämä olisi tuonut mukanaan ylimääräistä kompleksisuutta.

Löysin kuitenkin D3.js:n sivuilta esimerkin, jossa kuvattiin Titanic:n matkustajien kategorisia ominaisuuksia rinnakkaiskoordinaatistossa. Otin tämän esimerkkitoteutuksen oman analyysini pohjaksi ja sainkin melko nopeasti vaihdettua datan haluamaani (Kuva 3).

Vastausdatan esittäminen rinnakkaiskoordinaatistossa paljastaa vastausrivien keskinäisen suosituimmuuden. (Kuva 3)

Intekaktiivinen versio visualisoinnista on käytettävissä täällä ja vastausdata on ladattavissa .csv-muodossa siitä kiinnostuneille. Visualisoinnista nähdään, että vastausrivi:
  1. Gör en gir åt höger
  2. Stoppa pengaflödet från städerna till landsbygden
  3. Gör SFP till ett sant tvåspråkigt parti
  4. Se till att snuset blir lagligt
  5. Flytta utbildningen till Obbnäs och gör det till ett tvåspråkigt truppförband
oli selkeästi suosituin vastaajien keskuudessa keräten jopa 33% kaikista vastauksista. Seuraavaksi suosituin vastausrivi sai 9%:n suosion. Mahdollisia vastausvaihtoehtorivejä tämänkaltaisessa viiden kysymyksen kyselyssä on 2^5 eli 32 kappaletta. Toisinsanoen sattunnaisjakaumassa yksittäisen vastausrivin suosio tulisi olla 1/32 eli n. 3%:a. Selkeästi siis vastanneiden keskuudesta löytyy yhteisiä mielipiteitä kyseessä olleisiin aiheisiin.

Emme kuitenkaan lähteneet viemään uutisoinnissa tulosten arviointia näin pitkälle, koska Google Form:ssa kuten ei kyselyissä yleensäkään ole kovin helppoa varmistua, ettei tuloksia ole manipuloitu vastaamalla useita kertoja. Tuloksista kirjoitettiin kyllä juttu, mutta siihen ei otettu mukaan esimerkiksi tätä vastausten korrelaatiota esittävää visualisointia, koska sen nähtiin esittävän asia liian pelkistetysti.

Journalismissa on usein vaarallista väittää asioita, joille ei ole mahdollista määritellä yksikäsitteisesti lähdettä. Gallup-kyselyiden tapauksessa pidetään huolta, että yksittäinen vastaaja voi vaikuttaa kyselyyn vain kerran, mutta Google Form:lla toteutussa Internetlomakekyselyssä yksittäiset henkilöt pystyvät vääristämään helposti tuloksia, joka täytyy ottaa huomioon johtopäätöksiä tehtäessä.Loppukaneettina sanottakoon, että koimme tämän positiivisena kokeiluna ja tulemme oletettavasti tekemään vastaavanlaisia adhoc-tyyppisiä joukkoistusprojekteja myös tulevaisuudessa.

Tässä viestissä jaetut datasetit ovat lisensoitu Nimeä-Tarttuva (CC BY-SA).

perjantai 6. heinäkuuta 2012

Esittelyssä datajournalistin työkalut, Osa 1

Datajournalismi kuten tekniikka usein vaatii tuekseen oikeat ja tehokkaat työkalut.
Vasarallakin saa laudan poikki, mutta saha toimii tarkoitukseen paremmin.
Ajattelin tuoda esiin viisi sellaista työkalua, joita itse käytän ja joiden käyttämisen koen olevan jokaisen datajournalismista kiinnostuneen opeteltavissa. Aloitan kuitenkin helppokäyttöisimmästä, jotteivät ei-teknisimmät henkilöt putoa heti matkasta.

SharedCount


SharedCount on yksinkertainen palvelu, joka mahdollistaa linkkien sosiaalisen median näkyvyyden tutkimisen. Palveluun on mahdollista linkittää mikä tahansa www-sivun osoite ja palvelu kertoo kuinka monta kertaa sivu on jaettu Facebook:ssa, Twitter:ssä, LinkedIn:ssä, Google+:ssa jne. Esimerkiksi Youtube-videota "The Canucks of Vancouver" on jaettu sosiaalisissa medioissa seuraavasti.

Palvelu on siis hyvin yksinkertainen käyttää ja siihen nähden se tarjoaa hyvin arvokasta tietoa sisältöjen leviämisestä sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media on tärkeä osa datajournalismia ja siten myös sosiaalisen median toiminnan ymmärtäminen kuuluu siihen tärkeä osana. Toisaalta myös omien blogikirjoitusten ja vastaavien tuotosten leviämisen seuraaminen on SharedCount:n avulla kätevää.

Huomiotavaa etenkin kehittäjille on, että palvelu tarjoaa myös JSON-rajapinnan.

Google Trends


Mentäessä esiteltäviä palveluita eteenpäin tällä helppokäyttöisyysperiaatteella tulee seuraavaksi eteen Google Trends. Google Trends on nimensä mukaisesti Google:n työkalu, jolla on mahdollista tutkia hakusanojen suosiota. Palvelu ei ole kovinkaan tunnettu etenkään verrattuna Google:n muihin tuotteisiin, mutta ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Palvelu toimii niin, että hakukenttään syötetään haluttu lista sanoja pilkuilla eroteltuna, jonka jälkeen palvelu kertoo kuinka paljon kyseisiä hakusanoja on Google:n avulla etsitty. Esimerkkinä tein haun suomalaisista kaupunkien nimistä, joissa on 2000-luvulla tapahtunut ampumistapauksia. (Kuva 1)

Suomalaisten kaupunkien hakusanojen suosiossa näkyvät selkeästi traagiset tapahtumat. (Kuva 1)

Google Trends:stä ovat selkeästi nähtävissä ampumistapauksien ajankohdat ja niiden vaikutus hakusanojen suosioon. Mielenkiintoinen kuriositeetti on, että kaupunginnimen suosio hakusanana on pienentynyt vuosien saatossa.

Google Trends on oiva työkalu tarkoitukseensa, joskin siltä ei kovin paljon enempää tule odottaa.

CometDocs


CometDocs:iin törmäsimme tässä blogissa edellisen viestin yhteydessä. Kyseessä on työkalu, joka muuntaa palveluun lähetetyt .pdf-dokumentit helpommin käsiteltäviin Excel tai Word -muotoihin. Palveluun on siis mahdollista lähettää taulukkodataa sisältävä .pdf-dokumentti ja palvelu muuntaa dokumentin parhaansa mukaan taulukkolaskentaohjelmien ymmärtämään .xls-muotoon.

Muunnokset eivät aina ole täydellisiä, koska .pdf-dokumenttien rakenteen tulkitseminen ei ole yksikäsitteistä. Esimerkiksi välilyönnit ja askelsarkaimet (tab) sekoittavat etenkin taulukkodatan tulkintaa. Yksittäisten virheiden korjaaminen jälkikäteen Excel:ssä on kuitenkin nopeampaa kuin koko datan siirtäminen käsin .pdf-dokumentista taulukkolaskentaohjelmaan. Vastaavanlaisia palveluita löytyy Google:lla useita ja myös esimerkiksi Acrobat Reader Pro -versiosta löytyy tämä vastaava toiminnallisuus.

CometDocs-palvelun huonona puolena pitäisin sitä, että palveluun joutuu antamaan sähköpostiosoitteensa, joka ei aina ole järkevää ja tätäkin palvelua käytettäessä suosittelen käyttämään jotain ei-niin-tärkeää sähköpostiosoitetta.

Scraper


Keskusteltaessa datajournalismista kuulee usein puhuttavan erilaisten raapijoiden, skreippereiden ja ryömijöiden toteuttamisesta. Erilaisia ryömijöitä ja keräimiä on tämänkin blogin yhteydessä käsitelty. Keräimet toteuteutaan usein ohjelmoimalla etenkin jos tekijällä on tähän kompetenssia ja kiinnostusta, mutta olemassa on myös työkaluja, joilla tietoa voidaan kerätä Internetistä ilman kovaa insinööritaustaa.

Erittäin näppärä työkalu tiedon keräämiseen löytyy Google Chrome -lisäosana ja on nimeltään Scraper. Scraper:n käyttämiseksi tarvet siis Google Chrome -selaimen, jota suosittelen muutenkin pääasialliseksi selaimeksi kenelle tahansa. Scraper:n asentamisen jälkeen toiminnallisuutta voi käyttää millä tahansa www-sivulla klikkaamalla haluaamaansa kohdetta ja valitsemalla kontekstivalikosta "Scrape Similar...", jonka jälkeen ruudulle aukeavasta ikkunasta ovat nähtävissä kaikki muut sivulta löytyvät vastaavankaltaiset sisällöt (Kuva 2).

Valitsemalla kontekstivalikosta "Scrape similar..." voit hakea ja tallentaa tietoa www-sivulta. (Kuva 2)

Olen itse käyttänyt Scraper:a mm. ihmisten Facebook-kavereiden hakemiseen ja tallentamiseen, koska Facebook ei suoraan tätä toiminnallisuutta tarjoa. Facebook-kavereiden tapauksessa lataan ensin kaikki halutun käyttäjän Facebook-kaverit selaimeni sivulle, jonka jälkeen klikkaan yhtä heistä ja valitsen "Scrape Similar...", jolloin Scraper tunnistaa kaikki sivulta löytyvät vastaavat sisällöt eli juuri nämä halutut kaverit. Scraper:lla haetut tiedot on mahdollista viedä Google Docs -palveluun, josta ne voi ladata edelleen vaikka omalle koneelle Excel:ssä käsiteltäväksi.

Scraper Similar -toiminto ei aina suoraan toimi oikein vaan "polkua", jonka takaa samankaltaista sisältöä haetaan voi joutua muokkaamaan. Haettava sisältö määritellään XPath-kielen (pikaopas) avulla, joka vaatii hieman teknisempää ajattelua, mutta jota ei välttämättä siis tarvitse käyttää jos "Scrape Similar..." -toiminnallisuus osaa suoraan palauttaa haluttavat sisällöt.

Google Fusion Tables


Tämänkaltaista listaa tehdessä ei varmaan voi ohittaa Google Fusion Tables:a. Kyseessä on Google:n toteuttama palvelu, joka on erikoistunut taulukkomuotoisen datan visualisoimiseen sekä eri datakokoelmien yhdistämiseen. Palvelusta löytyvät komponentit mm. perinteisten viiva-, piirakka- ja pylväsdiagrammien tekoon, mutta palvelulla on myös mahdollista luoda kartta- sekä verkostovisualisointeja.

Palvelu toimii osana Google Drive -palvelua ja uusia Fusion Tables -taulukoita pääsee luomaan Uusi -> Lisää -> Taulukko -polun takaa, jonka jälkeen palvelu pyytää lataamaan palveluun taulukkotiedoston. Tietoa voidaan syöttää mm. .csv ja .kml-muodoissa, joista jälkimmäinen on etenkin pinta-alojen esittämiseen tarkoitettu tiedostomuoto. (Kuva 3)

Uusien Fusion Tables -dokumenttien luominen löytyy More -painikkeen takaa. (Kuva 3)

On huomioitavaa, että Fusion Tables on nimenomaan valmiin datan visualisointityökalu. Datan muokkausmahdollisuudet palvelussa ovat hyvin rajalliset, joten data kannattaa rakentaa mahdollisimman valmiiksi paikallisessa taulukkolaskentaohjelmassa tai Google Spreadsheet:ssä.

Loistava itseopiskelumateriaali Google Fusion Tables:n käyttöön (Tekijä: Tommy Kaas).Tässä muutamia sovelluksia ja ohjelmia, joista itselleni on ollut hyötyä ja joiden käyttäminen ei lähtökohtaisesti vaadi koodaamista. Toivottavasti tästä on hyötyä.

tiistai 3. heinäkuuta 2012

Alkoholinmyyntitiedon visualisointia

Julkaisimme n. kuukausi sitten Eva Koskisen ja Radar:n kanssa jutun alkoholin myyntitiedoista. Ajattelin hieman valaista taustoja tarinan takaa, koska kyseessä oli lukijoita ja kuulijoita kiinnostanut datajournalistinen juttu, joka levisi myös muihin tiedostusvälineisiin.

Datan hankinta


Tilastojen ja datan hankkimisen ei useinkaan tarvitse poiketa luonteeltaan ns. normaalista tiedon hausta (kuten piirakkareseptien etsiminen) eikä alkoholinmyyntitilastojen etsiminen tehnyt tähän poikkeusta. Google on erinomainen työkalu ja hakulauseella "alkoholijuomien kulutus" löytää nopeasti Tilastokeskuksen sivuille, josta käy ilmi, että alkoholijuomien myyntitilastoa ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL kerää erinäisiä terveyteen ja ihmisten hyvinvointiin liittyviä tilastoja, joihin kuuluvat mm. alkoholinmyyntitilastot. Tilastot pitävät sisällään kunnittaiset alkoholinmyyntimäärät litroittain juomatyyppikohtaisesti, puhtaana alkoholina sekä suhteutettuna asukasta kohden. Tilastot löytyvät THL:n sivuilta vuositasolla vuosittaisten raporttien yhteydestä (Valvivan sivut antavat ymmärtää, että tilastoja kerättäisiin myös kuukausitasolla).

Ainoa ongelma THL:n sivuilta saatavassa datassa oli, että se on .pdf-muodossa. PDF-muotoista dataa ei usein mielletä koneluettavaksi tai helposti automaattisesti käsiteltäväksi, mutta myös .pdf-dokumenttien käsittely on mahdollista. Mm. Acrobat Readerin Pro -versiosta löytyy toiminnallisuus, jonka avulla .pdf-muotoinen dokumentti on mahdollista muuntaa Excel-muotoiseksi, mutta saatavilla on myös ilmaisia työkaluja kuten esimerkiksi Cometdocs-palvelu, jota itse käytin. Vaikka muunnos ei ollutkaan täydellinen oli yksittäiset virheet helppo korjata käsin.

Myöhemmin ottaessani yhteyttä THL:ään sain myös selville, että THL ylläpitää Sotkanet-nimistä palvelua, josta on mahdollista hakea kaikkia THL:n tuottamia tilastoja monipuolisten rajaustyökalujen avulla ja datat ovat ladattavissa tietokoneluettavassa muodossa. Palvelu mahdollistaa myös suoraan yksinkertaiset datan visualisoinnit mm. karttojen muodossa. Tämänkaltaisten loistavien palveluiden markkinointiin voisi panostaa enemmänkin aikaa ja rahaa.

Kokeilut Google Fusion Tables -työkalulla


Google Fusion Tables on datan visualisointityökalu, joka on osa, nykyisin Google Drive nimellä, tunnettua palvelua (aiemmin Google Docs). Fusion Tablesiin on mahdollista ladata omia datataulukoita tai palvelusta on mahdollista hakea käyttöönsä muiden käyttäjien julkisia taulukoita. Fusion Tables mahdollistaa datan näyttämisen mm. kartta-, verkosto-, viiva-, piirakka- sekä pylväsvisualisulisoinnin muodossa. Kaikki komponentit ovat muutaman hiiren klikkauksen ulottuvissa.

Alkoholinmyyntitietodata oli kuntakohtaista, joten mielekästä oli kuvata data kunnittain Suomen kartalle. Fusion Tables:ssa kuntiin (ja yleensäkin paikkatietoon) perustuvan visualisoinnin toteuttaminen on helppoa, koska palvelusta on mahdollista hakea kuntanimiin perustuen paikkojen sijainnit. Sijainnin merkitään oletuksena ns. "täpillä" (marker), joille on dataan perustuen mahdollista esimerkiksi määrittää arvoa kuvaava väri.

Google Maps -komponentti, jota käytetään kartan piirtoon osaa kuitenkin tulkita myös kuntarajoja (maantieteellisiä alueita) kun ne syötetään KML-muodossa. Näin on mahdollista käyttää yksittäisten täppien sijaan kunnan pinta-alaa datan esittämiseen. Lopputulos on myös paljon miellyttävämmän näköinen visuaalisesti kuin käytettäessä täppiä. Toki tässä tapauksessa datan luonne ei myöskään tue täppien käyttöä, koska ilmiö ei tapahdu spatiaalisesti yhdessä pisteessä vaan data kuvaa suuremman pinta-alan käyttäytymisen keskiarvoa. Toisissa datoissa tietysti taas täpät ovat luontevia datan kuvaamiselle. (Kuva 1)

Google Fusion Tables:ssa hypoteesien erilaisten testaaminen on lähtökohtaisesti näppärää. (Kuva 1)

Google Fusion Tablesissa erilaisten hypoteesien kokeileminen on helppoa, koska mm. värivalintojen tekeminen onnistuu suoraan käyttöliittymäkomponenttien avulla. Tämä mahdollistaa isojenkin muutosten tekemisen nopeasti, joka esimerkiksi omassa toteutuksessa vaatii aina koodaustyötä. Fusion Tables:n ongelmia ovat, että tuotokset eivät erotu, koska ne näyttävät Google:n tuotteilta ja toisaalta, että datan joutuu luovuttamaan Google:lle, joka voi olla arkaluontoisten datojen kohdalla ongelma.

Goole Maps:n ja Google Fusion Tables:n ymmärtämä KML-muotoinen Suomen kuntarajat vuodelta 2011 sisältävä data on ladattavissa täältä.

Lopullinen toteutus HS:n kuntakoneella


Kuten olen tässä blogissa aikaisemminkin maininnut on Helsingin Sanomat ollut aktiivinen toimija suomalaisen datajournalismin saralla. Tähän toimintaan on kuulunut mm., että HS julkaisi toukokuussa toteuttamansa kuntakoneen avoimena lähdekoodina HS Next -blogissa. Kuntakonetta hyödynnettiin laajasti seuranneessa HS Open -tapahtumassa, jossa se näytti toimivuutensa erilaisten datojen esittämiseen.

Alkuperäinen HS:n toteutus kuntakoneesta oli tehty kuntaliitoksia silmällä pitäen, joten karttaa käyttääksemme jouduimme hieman muuntamaan sitä tarpeeseemme. Poistimme kartasta mahdollisuuden yhdistellä kuntia keskenään, mutta mahdollistimme samalla helpomman kunnan uudelleenvalitsemisen. Lisäksi teimme kartan kaksikielisenä sekä toteutimme siihen mahdollisuuden rajata piirron pelkkiin ruotsinkielisiin kuntiin. (Kuva 2)

Kartan värit perustuivat YLE:n uuteen ilmeeseen. Toteutus mahdollisti kartan näkökulman muokkauksen. (Kuva 2)

Toteutimme siis lopullisen ja julkaistun karta Helsingin Sanomien kuntakarttaan perustuen Google Fusion Tables toteutuksen sijaan, koska kuntakarttaan perustuva toteutus osoittautui visuaalisesti paremman näköiseksi ja lisäksi näimme, että omassa toteutuksessa pystyimme paremmin hallitsemaan sitä miten karttaa käytetään. Pyrkimys riippumattomuuteen ulkopuolisesta toimijasta ei sinällään ollut merkittävä tekijä päätöstä tehtäessä.

Jälkipyykki; mitä näimme, mitä opittiin


Radar teki keväällä useampia alkoholiin liittyviä juttuja radioon sekä nettiin ja siten tämä alkoholinmyyntikartta oli osa suurempaa juttujen kokonaisuutta. Lisäksi on huomioitavaa, että Radar:ssa päätuote on radio-ohjelma, jolle netti pyrkii tarjoamaan täydentävää sisältöä. Tässä tapauksessa nähtiin, että nettiin tehty uutinen keräsi hyvin paljon sivulatauksia ja että sisällöt tukivat hyvin toisiaan, koska radiossa pystyttiin keskittymään tiettyihin toimittajan valitsemiin näkökulmiin kun taas netissä pystyttiin tarjoamaan kohdennettua sisältöä kaikille siitä kiinnostuneille.

Saman alkoholinmyyntitiedon uutisointia nähtiin myös muilta suomalaisilta media-alan toimijoilta ja myös YLE Uutiset julkaisi oman uutisensa asiasta rikastettuna samalla kartalla, jota me olimme käyttäneet.

Risuja saimme lähinnä siitä, että kuntakartassa oli otettu huomioon vuoden 2013 kuntaliitokset, jotka eivät kuitenkaan olleet vielä varmistuneita. Esimerkiksi Siuntio oli liitetty Lohjaan ennenaikaisesesti, koska prosessi on vielä kesken. Pyrimme kuitenkin palvelemaan myös heitä, jotka olivat kokeneet itsensä väärin kohdelluiksi antamalla heille THL:n tarjoaman datan keskustelussa.

Yhteenvetona todettakoon, että kyseessä oli erittäin suosittuun aihealueeseen tehty datan karttavisualisointi, joka toi tehdylle jutulle huomattavaa lisäarvoa. Toteutus tuki päätuotetta eli radio-ohjelmaa ja toi myös sille lisäkuuntelijoita.